7:55 PM

person folder_openUncategorizedaccess_time October 4, 2016

1  
7:55 PM – Đó giờ tham dự nhiều Thánh Lễ rồi nhưng Thánh Lễ đồng tế của hai “Cha” nhí này làm mình ấn tượng nhất :v
Tạ Ơn Chúa, đúng thật “Nước Trời là của họ”…:)
P.s: Video này vẫn còn cầu cho ĐTC Benedicto, thay vì ĐTC đương nhiện Francis 🙂
See Translation