Tương đương với Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của đức Quan Thế Âm thì Đạo Giáo cũng có Đại kinh điển do Thái Thượng Lão Quân truyền lại cho hậu thế là Thanh Tĩnh Kinh

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 18, 2017

Tương đương với Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của đức Quan Thế Âm thì Đạo Giáo cũng có Đại kinh điển do Thái Thượng Lão Quân truyền lại cho hậu thế là Thanh Tĩnh Kinh.
Tụng kinh này cũng tựa như Tâm Kinh có thể giải thoát Tâm khỏi hỷ nộ ái ố tham sân si hận ái lạc của thế gian.
Tôi may mắn có mấy chiếc vòng tay bằng gỗ khắc Thanh Tĩnh Kinh bằng gỗ Tuyết Tùng, vòng có tác dụng tĩnh tâm tốt với những người nóng nảy khó kiềm chế bản thân, đồng thời cũng là một vật hộ thân trừ ngoại tà khi khắc trên vòng Đại Kinh Điển của Đạo Giáo. Rất hợp cho các bạn thích vòng gỗ hay ngũ hành mệnh cần tính Mộc.
Giá : 400k/vòng. Cỡ hạt 14mm, hợp với các bạn nam.
Đây là Thanh Tĩnh Kinh, các bạn có thể tham khảo hoặc tụng niệm Đại Kinh Điển này như các loại Kinh khác.
Lão Quân viết:
1. Ðại Ðạo vô hình sanh dục. Thiên Ðịa Ðại Ðạo vô tình vận hành nhựt nguyệt. Ðại Ðạo vô danh , trưởng dưỡng vạn vật.
2. Ngô bất tri kỳ danh, cưỡng danh viết Ðạo, phù Ðạo dã, hữu thanh, hữu trược, hữu động; Thiên thanh, Ðịa trược, Thiên động, Ðịa tịnh
3. Nam thanh, Nữ trược; Nam động, Nữ tịnh, giáng bổn, lưu mạc nhi sanh vạn vật.
(Thanh dã trược chi nguyên động tịnh dã chi cơ).
4. Nhơn năng thường thanh tịnh, Thiên địa tất giai qui.
5. Phù nhơn thần háo thanh, nhi tâm nhiễu chi.
6. Nhơn tâm háo tịnh, nhi dục khiên chi.
7. Thường năng khiển kỳ dục, nhi tâm tự tịnh, trường kỳ tâm nhi thần tự thanh, tự nhiên lục dục bất sanh, tam độc tiêu diệt.
8. Sở dĩ bất năng dã, nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm; ngoại quán kỳ hình, hình vô kỳ hình. Viễn quán kỳ vật, vật vô kỳ vật; tâm giã ký ngộ, duy kiến ư không.
9. Quán không diệt không, không vô sở không,sở không ký vô, vô vô diệc vô, vô vô kỳ vô, trạm nhiên kỳ tích, tịch vô sở tích, dục khởi năng sanh, dục ký bất sanh, tức thị chơn tịnh.
10. Chơn thường ứng vật, chơn thường đắc tánh, thường ứng thường tịnh, thường thanh tịnh hỉ.
11. Như thử thanh tịnh tiệm nhập chơn đạo, ký nhập chơn đạo, danh vi đắc đạo.
12. Tuy danh đắc đạo, thiệt vô sở đắc.
13. Vị hoá chúng sanh, danh vi đắc đạo, năng ngộ chi dã, khả truyền Thánh Ðạo.
14. Thái Thượng Lão Quân viết: Thượng sĩ vô tranh, hạ sĩ háo tranh.
15. Thượng đức bất đức, hạ đức chấp đức, chấp trừ chi dã bất minh đạo đức.
16. Chúng sanh sở dĩ bất đắc chơn đạo dã, vị hữu vọng tâm.
17. Kỳ hữu vọng tâm tắc kinh kỳ thần.
18. Kỳ kinh kỳ thần tức trứ vạn vật.
19. Kỳ trứ vạn vật tức sanh tham cầu.
20. Ký sanh tham cầu tức thị phiền não, phiền não vọng tưởng ư khổ thân tâm.
21. Tiện tạo trược nhục, lưu lãng sanh tử, thường trầm khổ ải, vĩnh thất chơn đạo.
22. Chơn thường chi đạo, ngộ dã tự đắc, ngộ đạo dã thường thanh tịnh hỉ.
Thanh Tịnh Kinh Chung

warningComments are closed.