10:23 PM

person folder_openUncategorizedaccess_time April 8, 2017

1  
10:23 PM – Một lũ mọi rợ côn đồ đầu đường xó chợ. Tự do tôn giáo là một quyền cơ bản của con người chứ không phải thứ Xin – Cho. Một lũ bán linh hồn cho satan, còn tính hành hung cả Đức Cha!
A group of wandering barbarian wearing the mask had intended to threat and attack a Vietnamese Bishop
See Translation

warningComments are closed.